FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

VRAE WAT DIKWELS GEVRA WORD

Q. I need financial support to live in a Care Home or to employ a caregiver, can you help with a contribution.
A. Unfortunately we do not have funds to help individuals.
V. Ek het finansiële ondersteuning nodig om in ‘n Sorgsentrum te woon of ‘n versorger te huur, kan julle met ‘n geldelike bydrae help?
A. Ongelukkig het ons nie die fondse om individue te ondersteun nie.
Q. How long will it take me to recover from a stroke? Many professionals claim that you do not achieve any further improvement after 18 months of therapy. I can’t walk, / read or write, / speak clearly, / use my hand, / have lost some vision, / have short term memory loss.
A. Take the example of child / infant development. At first the movements are without control and as they exercise they gain control over their movements and are eventually able to stand and sit unaided. Compare exercising for an hour with the amount of time a baby exercises. They exercise virtually all day. The golden rule is to continue exercising and you will find that your fine and gross motor skills will improve with time. Wherever possible choose a therapist specifically trained in neurological rehabilitation. The personality of the person, the degree of disability, the desire to improve as well as their age will all have an impact on the degree of recovery.
V.  Hoe lank neem dit vir rehabilitasie? Baie professionele persone sê na 18 maande kan mens nie meer verbeter nie. Ek kan nie loop / lees of skryf / duidelike praat / my hand gebruik / het visie verloor / het korttermyn geheue verloor.
A.  Neem byvoorbeeld kinders / babas wat ontwikkel? Eers is die bewegings sonder beheer en soos hulle oefen word die beheer beter. Vergelyk ‘n uur se oefening met hoeveel keer ‘n baba op ‘n dag oefen om van staan na sit te gaan, veel meer! Hulle oefen amper heeldag! Die goue reël is, as jy bly oefen op die regte manier, sal jy bly verbeter ten opsigte van beide klein en groot motoriese bewegings. Dit is verkieslik om by ‘n terapeut wat opgelei is in neurologiese rehabilitasie te oefen. Die individu moet ook die wil hê om te verbeter. Dit het met persoonlikheid en die graad van die besering asook ouderdom van die persoon te doen.
Q.  Do I have to take medication for the rest of my life?
A.  Please discuss this with the doctor who is treating you for your stroke or closed brain injury
V.  Moet ek medisyne vir die res van my lewe neem?
A.  Bespreek dit asb. met die geneesheer wie jou vir die beroerte of geslote breinbesering behandel.
Q.  Do I really have to exercise?
A:  Even healthy people should exercise regularly. As you have had a stroke it is even more important that you should exercise. The exercises you do would be for you specifically and would need to be adjusted regularly. That is why you should go to a physiotherapist.
V.  Is dit belangrik dat ek oefen?
A.  Selfs gesonde mense behoort om gereeld te oefen. Omdat jy beroerte gehad het is dit meer belangrik om te oefen. Die oefeninge sal spesifiek op jou probleme gerig word en behoort gereeld aangepas te word. Dit is hoekom jy na ‘n fisioterapeut behoort te gaan.
Q.  Some people don’t want to exercise. How do I motivate them?
A. Sometimes the “will” to exercise is affected by the stroke. Some healthy people also don’t want to exercise. One can try various options such as graphs, regular evaluations, reward the person with something they really like doing if they have achieved a certain goal which has been set. There are, however, certain people who have totally lost the will to do any form of exercise and it is very difficult to motivate them.
V.  Party mense wil nie oefen nie. Hoe motiveer mens iemand ?
A.  Soms word die "wil" om te oefen geaffekteer. Sommige gesonde mense wil ook nie oefen nie. Mens kan allerhande maniere probeer om te motiveer, soos grafieke, gereëlde evaluerings, die persoon te beloon met iets wat hulle graag wil doen as hulle ‘n sekere hoeveelheid kere geoefen het of 'n doelwit bereik het. Daar is egter mense wat geheel die wil om iets te doen verloor en dis baie moeilik om hierdie persone te motiveer
Q.  Why do I sleep so much?
A.  The brain needs time to recover. This happens best while you sleep and therefore you sleep more than before the stroke. The medication you are on often also affects your alertness and causes drowsiness and can change your sleeping patterns.
V.  Hoekom slaap ek so baie?
A.  Die brein moet herstel van die besering, en die herstel proses vind plaas terwyl u slaap, daarom slaap u meer as tevore. Die medikasie wat u neem kan ook ‘n effek hê op u paraatheid en kan ook lomerigheid veroorsaak.
Q.  May I use alcohol?
A.  Alcohol can trigger an epileptic fit. Because of the damage caused to your brain your chances of having an epileptic fit are much greater. The use of alcohol also depends on the medication which you are taking. Please consult your doctor or the pharmacist who dispenses your medication
V.  Mag die persoon drank gebruik?
A.  Alkohol is ‘n sneller vir epileptiese aanvalle. Omdat die beroerte breinskade veroorsaak het is die kanse vir epileptiese aanvalle verhoog. Dit is ook geheel afhanklik van die medikasie en die beste is om die geneesheer se raad te vra of met die apteker wie jou medikasie voorsien in gesprek te tree.
Q.  Should I take extra vitamins and minerals?
A.  Supplements can be important. It would be advisable to consult your doctor and dietician in this regard and also in connection with homeopathic or herbal products you use. It sounds strange but it has been discovered that even grapefruit interferes with the efficacy of certain medicines. Some homeopathic and herbal products can thin the blood, which can cause a problem if you are already taking blood thinning medication.
V.  Moet ek ekstra vitamiene en minerale drink?
A.  Byvoedings kan belangrik wees. Die beste sou wees om ‘n dieetkundige te raadpleeg. Die raad is gewoonlik om aan die dokter en die dieetkundige te meld watter homeopatiese en kruiemiddels geneem word. Dit klink erg, maar selfs pomelos kan n effek op medikasie hê! Party homeopatiese en kruiemiddels Verdun ook die bloed as ‘n persoon op mediese bloedverdunners is, kan dit ‘n probleem veroorsaak.
Q.  The person eats too much and is gaining a lot of weight.
A.  Sometimes people over-eat because they are bored and some over-eat because they enjoy the food. Sometimes it is caused by their medication. These people give up trying to control their weight. Portion sizes should be determined by the amount of activity in a day and week. It is advisable to consult a dietician and not have any ‘snacks’ available. Daily activity can be increased as the less one does the more easily one gains weight. Don’t wait until there is a massive amount of weight to lose, rather decrease the portions and liquid intake timeously.
V.  Die persoon eet te veel en word te vet.
A.  Soms is ooreet van verveling, ander kere is dit al wat vir hulle lekker is. Soms is dit as gevolg van hulle medikasie. Die mense gee op om hulle gewig te beheer. Porsies moet tred hou met die hoeveelheid aktiwiteite in 'n dag en week. Beste is om 'n dieetkundige te sien en om snoepgoed weg te hou en om meer te oefen om die ekstra kalorieë te verbrand. Verhoog ook die hoeveelheid aktiwiteite per dag. Hoe minder 'n persoon doen hoe makliker is dit om gewig aan te sit. Moenie wag tot daar te veel gewig is om te verloor nie. Begin betyds korrek eet en drink.